banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2023
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
09 tháng 06, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và các nội dung khác
01 tháng 06, 2023
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
31 tháng 05, 2023
Thông báo thay đổi nhân sự
19 tháng 05, 2023
Công bố thông tin thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
12 tháng 05, 2023
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1/2023 so với cùng kỳ
28 tháng 04, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2023
28 tháng 04, 2023
Báo cáo tài chính công ty hợp nhất Quý 1/2023
28 tháng 04, 2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
27 tháng 04, 2023
Báo cáo thường niên năm 2022
18 tháng 04, 2023
1