Tin tức & Sự kiện
Bản tin Elcom

Elcom xin ý kiến cổ đông để chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%

time 14 tháng 09, 2023

Sau khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu lưu hành của ELCOM sẽ tăng từ 58,7 triệu cổ phiếu lên 82,2 triệu cổ phiếu.


Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán: ELC) vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 100:40 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 40 cổ phiếu mới). Theo đó, ngày 26/09/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nguồn vốn sử dụng để chi trả cổ phiếu thưởng là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty ELCOM dự kiến sẽ sử dụng hơn 235 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ lên hơn 822 tỷ đồng. Như vậy, sau khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ phiếu thưởng số cổ phiếu lưu hành của ELCOM sẽ tăng từ 58,7 triệu cổ phiếu lên 82,2 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, ELCOM cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để Bổ sung ngành nghề kinh doanh về Sản xuất linh kiện điện tử như Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện tử khác; Sản xuất thiết bị linh kiện điện tử và cụm lắp ráp được sử dụng thiết bị truyền thông...